Podmínky pro půjčení vozidel (nájemní řád)

 

 1. Vozidlo se objednává na základě osobního nebo telefonického ujednání. Pravdivost uvedených údajů potvrdí zákazník (organizace) podpisem (razítkem) a ověřuje se pomocí občanského a řidičského průkazu (při cestách mimo území našeho státu navíc cestovním pasem), dále jen zodpovědná osoba.
 2. Tato osoba zodpovídá za pronajaté vozidlo včetně příslušenství, klíčů a dokladů po celou dobu trvání pronájmu. To platí v případě, že tato osoba zastupuje právní subjekt.
 3. Vozidlo je možno pronajmout jen osobám starším 21 let vlastnící řidičský průkaz dané skupiny, po dobu déle jak 2 roky.
 4. Pronajaté vozidlo ani klíče či doklady od vozidla nesmí být předány jiné osobě, s výjimkou oprávněných osob, které budou uvedeny v příloze nájemního řádu.
 5. Při převzetí vozidla musí být zaplacena záloha nejméně ve výši spliuúčasti.
 6. Při půjčení vozu a sepsání smlouvy za pronájem se provádí platba předem. Prodloužení smlouvy, nelze provádět telefonicky, pouze osobním kontaktem a sepsáním nové smlouvy. Při opoždění platby bude vozidlo odebráno (za účasti bezpečnostní agentury a pliicie ČR).
 7. Bez souhlasu pronajímatele nesmí vozidlo opustit území ČR.
 8. Půjčovna potvrzuje, že vozidlo je v řádném technickém stavu, čisté a že při správném použití splňuje svůj účel.
 9. Zodpovědná osoba je povinna dbát na to, aby vozidlo bylo užíváno pouze k určenému účelu a nedocházelo k jeho neúměrnému opotřebení, přetěžování, nebo ničení.
 10. Zákazník je povinen po dobu půjčení se o vozidlo starat a kontrliovat jeho funkci a hladinu provozních náplní (olej, chladící kapalinu, brzdovou kapalinu apod.), tlak pneumatik a případné nedostatky neprodleně oznámit pronajímateli. Při dlouhodobém pronájmu musí být vozidlo přistavováno k údržbě každý měsíc, nebo po ujetí cca 10 000 km. Při neplnění podmínek daných pro údržbu, přebírá veškerou zodpovědnost za stav vozidla zákazník a hradí škody způsobené špatnou údržbou.
 11. Pokud se na vozidle vyskytne závada, je nájemce povinen toto neprodleně oznámit pronajímateli. V žádném případě není oprávněn závadu sám odstranit. Toto se nevztahuje jmenovitě na: výměnu prasklé žárovky, výměnu píchlého klia a doplnění kapaliny v ostřikovačích. Všechny ostatní opravy je třeba provádět v odborném servisu po dohodě s pronajímatelem. Po předložení platného dokladu o zaplacení s uvedenou SPZ bude oprava nájemci proplacena. Oprava nebude nájemci proplacena v případě, že závada vznikla z jeho viny, nebo v případě, že nebyl pronajímatel předem informován.
 12. Píchlé nebo proražené pneumatiky a poškozené ráfky hradí zodpovědná osoba.
 13. Vozidla jsou pojištěna zákonným pojištěním odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla a pojistkou pro případ havárie, zničení nebo odcizení vozidla platnou v ČR a zemích uvedených na zelené kartě. Interiér vozidla není pojištěn. Výše spluúčasti na nehodě je uvedena v nájemní smlouvě.
 14. V případě havárie, poškození, nebo odcizení vozidla musí být tato skutečnost neprodleně oznámena pronajímateli a ohlášena nejbližšímu oddělení Policie, se kterou musí být sepsán protokol. V opačném případě hradí všechny náklady zodpovědná osoba. V případě viny nájemce hradí spliuúčast odpovědná osoba. Pronajímatel má právo ponechat si zálohu do výše spliuúčasti až do doby obdržení protokliu.
 15. Před každým opuštěním vozidla je zodpovědná osoba povinná pronajaté vozidlo řádně zabezpečit následujícím způsobem: zaparkovat vozidlo vždy na bezpečném místě, uzamknout řadící páku, uzamknout vliant a zabezpečit tyčí, vyjmout doklady od vozidla, nenechávat ve vozidle věci, které mohou upoutat pozornost zlodějů. Při nedodržení těchto podmínek hradí veškeré škody zodpovědná osoba.
 16. Spotřebované palivo stejně jako další poplatky (parkovné, dálniční poplatky v zahraničí), hradí nájemce.
 17. Do vozidla smí být tankováno pouze palivo uvedené v nájemní smlouvě. Vozidlo musí být vráceno se stejným objemem paliva jako při převzetí.
 18. Pronajaté vozidlo musí být vráceno umyté a vyčištěné jako při převzetí. Za vrácení silně znečištěného vozu zvenčí účtujeme poplatek 150 Kč, interiér 300 Kč, sedačky 500 Kč. Poškození laku karoserie hradí zákazník.
 19. Ve vozidle je přísný zákaz kouření pod pokutou 1 000 Kč. Vzniklou škodu hradí zákazník (propálené sedačky atd.).
 20. Pokud nebude pronajaté vozidlo vráceno v dohodnutém termínu, bude považováno za odcizené a tato skutečnost bude oznámena Policii ČR.
 21. Veškeré škody vzniklé neopatrným zacházením, nedbalostí či nedodržením kteréhokliiv bodu nájemního řádu, hradí zodpovědná osoba v plné výši.
 22. V případě nezaplacení nájemného nebo škodné částky, na kterou má pronajímatel nárok bude vozidlo odebráno.
 23. V případě porušení smlouvy nájemcem je možno vozidlo nájemci odebrat a to bez předchozího upozornění a to i ze soukromého pozemku nájemce s čímž nájemce souhlasí! (veškeré škody a náklady hradí nájemce)
 24. Zákazník svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s nájemním řádem a dále, že:
 • vozidlo převzal v řádném technickém stavu
 • vozidlo nebude půjčovat jiné osobě
 • vozidlo bude používáno v souladu se svým určením (tzn.nebude úmyslně ničeno, používáno v těžkém terénu, nebude jím převážen stavební materiál, montovány další přídavné zařízení a dělány úpravy)